Friday 27/11/2020
ST JOHN OF GOD REFLECTION 3:15pm - 27 Nov 2020
FRIDAY ROSARY 2:30pm - 27 Nov 2020
FRIDAY MASS 10am - 27 Nov 2020
Saturday 28/11/2020
rec
SATURDAY ROSARY 2:30pm - 28 Nov 2020
rec
SATURDAY MASS 10am - 28 Nov 2020